Γενικά Στοιχεία    Γιατί μαζί μας    Συχνές Ερωτήσεις

Φ/Β Στέγες - Συχνές Ερωτήσεις

1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει;

Είναι Ειδικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kWp σε νόμιμα υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η ισχύς του Προγράμματος είναι από 01/07/2009 έως 31/12/2019.

2. Ποιά είναι η έννοια της χορηγούμενης «ενίσχυσης» του Προγράμματος;

Η «ενίσχυση» χορηγείται με τη μορφή της επιδότησης της παραγόμενης κιλοβατώρας (για γρήγορη απόσβεση επένδυσης και απόδοση επιπλέον εισοδήματος στον ιδιοκτήτη του ακινήτου), με σκοπό την συμμετοχή κατά το δυνατό περισσότερων πολιτών στην επίτευξη του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20% το έτος 2020.

3. Σε ποιές περιοχές εφαρμόζεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια, με την εξής διαφοροποίηση:
- Στην ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη, η μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά εγκατάσταση μπορεί να φθάνει τα 10kWp
- Για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά εγκατάσταση φθάνει τα 5kWp.

4. Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων, με την προϋπόθεση να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα:
- Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιουισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ)
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι, το δικαίωμα εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.

5. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε υπάρχουσες κατοικίες ή και σε όσες πρόκειται να κατασκευαστούν;

Το Πρόγραμμα αφορά σε ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις και όχι σε κατασκευές που πρόκειται να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, για την σύνδεση που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β Συστήματος.

6. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα;

Υπάρχουν και είναι οι εξής:
A. Η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β Συστήματος στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
B. Η κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β συστήματος με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες κτλ), εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία.
Γ. Η μη χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης για την εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος στον κύριο αυτού, από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης (πχ. προγράμματα ενίσχυσης στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

7. Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι σχετικές διατάξεις.

8. Ποιά είναι τα σημεία του κτιρίου στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί Φ/Β Σύστημα;

Σε κτίρια, η κατασκευή των οποίων έχει ακολουθήσει τους όρους των Πολεοδομικών Κανονισμών, μπορούν να τοποθετηθούν Φ/Β Συστήματα στα ακόλουθα σημεία:
- δώμα ή στέγη κτιρίου,
- στέγαστρα βεραντών,
- προσόψεις κτιρίου,
- σκίαστρα,
- βοηθητικοί χώροι κτιρίου.

9. Μπορεί στο πλαίσιο του Προγράμματος να τοποθετηθεί Φ/Β Σύστημα σε πέργολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία οικοδομής;

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα Φ/Β Συστήματα τοποθετούνται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων. Στις πέργκολες ως κατασκευές στήριξης των φυτών και μόνο και στις τέντες ως μη σταθερές κατασκευές, δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό (σχετική εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 54435/ΕΓΚ.39/1998).

10. Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους κτιρίων, πχ. δώματα (ταράτσες) πολυκατοικιών;

Σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο Φ/Β Συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

11. Ποιός θεωρείται κύριος Φ/Β Συστήματος σε κατοικία; Aυτός που έχει την ψιλή κυριότητα ή αυτός που έχει την επικαρπία του κτιρίου;

Με βάση το Αστικό Δίκαιο για τη «χρήση & κάρπωση ακινήτου», κύριος του κτιρίου θεωρείται ο επικαρπωτής κατά συνέπεια, αίτηση για εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος στο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνει μόνο από αυτόν.

12. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β Συστήματος από τον κύριο κτιρίου το οποίο νοικιάζει σε πολύ μικρή επιχείρηση για την στέγασή της;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος, το Φ/Β Σύστημα επιτρέπεται να τοποθετηθεί από τον κύριο του κτιρίου μόνο εάν διαμένει ο ίδιος ή στεγάζει την πολύ μικρή επιχείρησή του, σε αυτό.

13. Πολύ μικρή επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί οικοπέδου το οποίο έχει μισθώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β Συστήματος από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης;

Ναι. Τα οφέλη του προγράμματος πρέπει να καρπωθεί ο κύριος του συγκεκριμένου κτιρίου, δηλαδή η μικρή επιχείρηση-χρήστης του κτιρίου. Πιθανότατα στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής θα ζητήσει τεκμηρίωση της διάρκειας χρήσης του κτιρίου για την απαραίτητη χρονική περίοδο της Σύμβασης Συμψηφισμού.

14. Ποιός επιβαρύνεται με το κόστος σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης;

Για την σύνδεση που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Η Προσφορά Σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τεκμηριωμένο το κόστος υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης, δαπάνη η οποία βαρύνει τον ενδιαφερόμενο εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος.

15. Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού που συνάπτεται μεταξύ του κυρίου του Φ/Β Συστήματος και του Προμηθευτή;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού για Φ/Β Σύστημα συνάπτεται μεταξύ κυρίου του Φ/Β και του Προμηθευτή για είκοσι πέντε έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Η εν λόγω Σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς και αντιστοιχεί στο έτος που αυτή συνάπτεται, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β Συστήματος εντός έξι μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β Συστήματος.

16. Ποιά η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την λειτουργία του Φ/Β Συστήματος;

Η τιμή της παραγόμενης από το Φ/Β Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1/1/2012 μέχρι και 31/12/2019.

17. Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τον Προμηθευτή, ο οποίος για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του Φ/Β Συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του Φ/Β Συστήματος.

18. Επιτρέπεται η αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτροδότησης των καταναλώσεων του κτιρίου; Ναι. Στην περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον αρχικό Προμηθευτή και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ κυρίου του Φ/Β Συστήματος και του νέου Προμηθευτή, με τιμή, την τιμή αναφοράς της αρχικής Σύμβασης.

19. Επιτρέπεται η μεταβολή στο πρόσωπο του κυρίου του Φ/Β Συστήματος;

Ναι. Στην περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του Φ/Β Συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Φ/Β Σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

20. Υπάρχουν έγγραφα που θα πρέπει να προσκομιστούν στην Πολεοδομία από τον κύριο του Φ/Β Συστήματος;

Προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Στην περίπτωση όμως που το κτίριο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Φ/Β Σύστημα είναι διατηρητέο κτίριο ή βρίσκεται σε περιοχές που προστατεύονται ως προς την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία από ειδικά διατάγματα (χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικά τμήματα πόλεων), τότε απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), η οποία κατατίθεται στο Διαχειριστή του Δικτύου μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών.

21. Πώς θα φορολογηθεί για την επένδυση ο κύριος του Φ/Β Συστήματος;

O κύριος του Φ/Β Συστήματος ισχύος έως 10kWp που τοποθετείται σε κτιριακή εγκατάσταση, δεν υφίσταται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο. H μικρή ισχύς των Φ/Β Συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του Φ/Β Συστήματος. Επίσης, με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που τίθενται από τις Οδηγίες της ΕΕ.

22. Η πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος προς τον Προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το ΦΒ Σύστημα είναι εμπορική ή μη πράξη;

Ο κύριος του Φ/Β Συστήματος που εγκαθίσταται στις στέγες σπιτιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων-έκδοση στοιχείων και γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΒΣ.

23. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά την λειτουργία ο κύριος του Φ/Β Συστήματος;

Ο κύριος του Φ/Β Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομά του.
2. Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του Φ/Β Συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Προμηθευτή.
3. Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του Φ/Β Συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
Share

Slideshow widget

ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr