Γενικά Στοιχεία    Γιατί μαζί μας    Αδειοδοτική Διαδικασία    Συχνές Ερωτήσεις

Φ/Β Πάρκα - Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι έκταση απαιτείται για την εγκατάσταση ενός Φ/Β Πάρκου;

Γενικά, απαιτείται ασκίαστος χώρος και ιδιαιτέρως για μέγιστη απόδοση τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα ώστε να κοιτούν τον Νότο, με κλίση 30ο. Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με αντιστοιχία Επιφάνειας-Εγκατεστημένης Ισχύος-Παραγόμενης Ενέργειας:

Απαιτούμενη επιφάνεια

 

Εγκατεστημένη Ισχύς

 

Μέση Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια

<1.000τ.μ.

20kWp

28.000kWh

2.00-3.000τ.μ.

100kWp

140.000kWh

12.000-15.000τ.μ.

500kWp

700.000kWh

24.000-30.000τ.μ.

1MWp

1.400.000kWh

45.000-60.000τ.μ.

2MWp

2.800.000kWh2. Τι κόστος έχει ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο; Υπάρχει επιδότηση για μια τέτοια επένδυση; Τι δυνατότητες υπάρχουν για Δανειοδότηση;

Το κόστος ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου είναι περίπου 2€/W. Συνεπώς, ένα σύστημα της τάξεως των 100kW κοστολογείται στα 200.00 €. Για το κόστος αυτό δεν προβλέπεται επιδότηση, τουλάχιστον με τα τρέχοντα δεδομένα. Η συνήθης δανειοδότηση από την μεριά των τραπεζών ανέρχεται έως το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης με επιτόκιο 7-8%. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι δεσμευτικά και ποικίλλουν ανάλογα με την τράπεζα και τον υποψήφιο πελάτη-επενδυτή.

3. Ποια η τιμή πώλησης της κιλοβατώρας στo Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.;

Η συνολική παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β Σύστημα διοχετεύεται στο Δίκτυο και πωλείται με τιμή εγγυημένη για τα 20 χρόνια του Συμβολαίου σας με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,. Με βάση τον ισχύονταΝόμο 3851/2010 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπεται μείωση της τιμής ανά εξάμηνο, για τις νέες συμβάσεις πώλησης ενέργειας (όχι για τις υφιστάμενες, για τις οποίες η τιμή διατηρείται για 20 χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την κλιμάκωση της τιμής στα επόμενα έτη, ανάλογα με την κατηγορία του συστήματος:

μΟΤΣν-1 = Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το έτος ν-1


4. Ποια είναι η αδειοδοτική διαδικασία για την υλοποίηση ενός Φ/Β πάρκου;

Με βάση τον νέο Νόμο 3851/2010 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την υλοποίηση ενός Φ/Β Πάρκου 100kW απαιτείται αρχικά αίτηση στο κατά τόπους κατάστημα της Δ.Ε.Η. Παράλληλα γίνεται αίτηση για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) στην αρμόδια υπηρεσία της εκάστοτε περιφέρειας εφόσον το αγροτεμάχιο δεν εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες:
• Οριοθετημένη περιοχή Natura ή παράκτια ζώνη σε απόσταση μικρότερη των 100m από τον αιγιαλό.
• Περιοχή που γειτνιάζει σε απόσταση μικρότερη των 150m από άλλο σταθμό της ίδιας τεχνολογίας για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης. (Σε ακτίνα 150m, το άθροισμα της ισχύος των Φ/Β πάρκων δεν θα πρέπει ξεπερνά τα 500kW.)
Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιπτώσεις που υπόκεινται σε απαλλαγή από Ε.Π.Ο., κατατίθενται σε διάφορες υπηρεσίες αιτήσεις γνωμοδοτήσεων στους εμπλεκόμενους φορείς για την έκδοση 'Αδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία.

Παράλληλα με την έκδοση 'Αδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας κατατίθεται αίτηση για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Για Φ/Β Πάρκα ισχύος 500kW έως και 1MW απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση πλέον των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, κατά την οποία πραγματοποιείται αρχικά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατατίθεται την αρμόδια ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Οικείας Περιφέρειας. Ενώ στην συνέχεια κατατίθεται αίτηση έκδοσης Ε.Π.Ο. στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας.

Τέλος, για Φ/Β Πάρκα άνω του 1MW αρχικά κατατίθεται στην ΡΑΕ αίτηση για έκδοση 'Αδειας Παραγωγής. Στη συνέχεια απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω για τα Φ/Β πάρκα 500kW-1MW, συλλογή των προαναφερθέντων γνωμοδοτήσεων και αίτηση Διατύπωσης όρων και κόστους Σύνδεσης στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Κατόπιν συνάπτεται η Σύμβαση Σύνδεσης και η Σύμβαση Αγοραπωλησίας με τη Δ.Ε.Η. και τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. αντίστοιχα, αφού ληφθεί και η απαραίτητη Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και η Οικοδομική 'Αδεια από την Πολεοδομία. Ακολούθως, μετά από σχετικό αίτημα στο Αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας εκδίδεται η 'Αδεια Εγκατάστασης. Τέλος, μετά από δοκιμαστική περίοδο εκδίδεται η 'Αδεια Λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου από το αρμόδιο τμήμα της οικείας Περιφέρειας.

5. Τι ισχύει με τον νέο Νόμο για την γη υψηλής παραγωγικότητας;

Με τον 3851/2010 παρέχεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης αγροτεμάχιου, που χαρακτηρίζεται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, για κατασκευή Φ/Β Σταθμού. Ο μόνος περιορισμός είναι οι εδαφικές εκτάσεις (υψηλής παραγωγικότητας) που αξιοποιούνται για ΑΠΕ να μην υπερβαίνουν το 1%, του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομού. Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ με σχετική Υπουργική Απόφαση. 168040/07-09-2010 “Καθορισμός Κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας” έχει καθορίσει την διαβάθμιση της Ποιότητας της Αγροτικής γης.
Share

Slideshow widget

ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr